Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy.

Komenda: KP Środa

Warszawa, dnia 19.09. 2019r.

Znak: MZ/ 68 /2019r

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

Przypominam
właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym
użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin
będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką
jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku
pożaru sadzy w 
nieczyszczonym,
źle eksploatowanym
kominie. Temperatura palącej
się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest
wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż
Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych
wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary
od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa
ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.  Dane
statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 19.09.2019].

Oprócz pożarów,
nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem
węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Państwowa
Staż Pożarna odnotowała 3.842 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 2.024 osoby
poszkodowane i 52 ofiar śmiertelnych. 
Dane
statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 17.09.2019].

Krajowa Izba
Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz
wentylacyjną należy poddawać okresowej  
kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna
kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom,
pożarom, spełniając jeden z podstawowych 
warunków  ubezpieczenia domu.   

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo
budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej
1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu
technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz
art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo
budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).

W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku
są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w
szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem
elektrycznym albo zatrucie gazem. (art.
70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z
przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed
powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy
przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces
spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie
zanieczyszczeń  z przewodów dymowych
i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów
zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu,
jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk
opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej
raz na 3 miesiące;

3) od palenisk
opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej
raz na 6 miesięcy.

4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w
roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W
przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli
kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę
ubezpieczeniową.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców
budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020 Do pobrania PDF