„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej SEZON 2019-2020

Komenda: Lubin

Sezon
grzewczy 2019-2020

W okresie
jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku
wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych.
W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem
węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie
ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci
i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą
inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi
dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.:
edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem
węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są:
podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem
w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją
tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb
ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie
niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla
w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie
właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i
czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych
  mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka
  tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest
  miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to
  właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są
  najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący
  gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE
  usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta
  ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych.
  Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem,
  węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed
  rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe
  przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji
  wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna
  rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna
  przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek
  dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy
  gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich
  baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca
  uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego
  przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się
bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli
tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów
palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też
gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu,
że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje
dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie
(czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów
kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym
  czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego
  systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w
  związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z §
34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się
proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się
zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach
  opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach
  opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu,
  jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów
  zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy
  zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art.
62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków
mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej
raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj
  szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne
  techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj
  urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj
  kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na
  nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o
  wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i
  mogą pogarszać wentylację.

Nie
bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność,
osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy
zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz
i zasięgnij porady lekarskiej.

Kampania edukacyjno-informacyjna „Pakiet startowy”

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/1-Projekt-edukacyjny-nr-2-Te-numery-znasz.pdf

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/2-Projekt-edukacyjny-nr-2-Te-numery-znasz.pdf

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/3-Projekt-edukacyjny-nr-4-Ewakuuj-sie-a-nie-tylko-uciekaj.pdf

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/4-Projekt-edukacyjny-nr-4-Ewakuuj-sie-a-nie-tylko-uciekaj.pdf

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/5-Projekt-edukacyjny-nr-5-Gasnica-zanim-przyjedzie-straz-pozarna.pdf

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/6-Projekt-edukacyjny-nr-5-Gasnica-zanim-przyjedzie-straz-pozarna.pdf

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/Strona-tytulowa-i-wstep-Przygody-Ognika.pdf

Karty ćwiczeń dla dzieci

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/KARTY-CZ-2_DLA-DZIECI._Te-numery-znasz.pdf

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/KARTY-CZ-4_DLA-DZIECI_Ewakuuj-sie-a-nie-tylko-uciekaj.pdf

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/KARTY-CZ-5_DLA-DZIECI_Gasnica-zanim-przyjedzie-straz-pozarna.pdf

Pliki kampanii

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/Kampania_Czujka_na_straży_Twojego_bezpieczenstwa_lekka2018.pptx

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/Kampania_Czujka_na_straży_Twojego_bezpieczenstwa_lekka2018.pptx

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/ulotka_czad_oszukuje_zmysly.pdf

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/ulotka_NIGDY_NIE_GAS_tluszczu_i_oleju_WODA.pdf

http://strazlubin.pl/wp-content/uploads/2019/10/Statystyka_tlenek-węgla-za-03.10.2019.docx